მშობლის, მეურვის, თავად თერაპიის მიმღების კონსულტირება

კონსულტირების დროს ხდება თერაპიის მიმღები პირის ან მისი მშობლის/მეურვის/ოჯახის კონსულტირება, სწორი ინფორმირება. ინფორმაციის გაზიარება თერაპიის მიმღების რესურსზე, ძლიერ და სუსტ მხარეებზე, მიზნების და მოლოდინების გაჟღერება და სამომავლო სტრატეგიის შემუშავება.